Inloggen Inloggen
Uitgebreid Zoeken zoeken
Algemene voorwaarden

Door het loutere raadplegen of gebruiken van de website www.comtechnology.be (hierna de Site genoemd) wordt u geacht automatisch deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Com Technology bvba beheert de Site opdat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. Indien de op de Site verschafte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zullen wij alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld of indien u dienaangaande vragen wenst te stellen, kunt u ons steeds contacteren.

De Site bevat linken naar websites van andere instanties en organisaties waarover Com Technology bvba  geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Com Technology bvba kan dus geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites evenmin als over hun beschikbaarheid. Com Technology bvba wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van deze websites of van de erop aangeboden informatie. De inhoud van de Site kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd door Com Technology bvba zonder enige waarschuwing noch mededeling.